چراغ در کف این چشم تر اگر که توباشی
عبور می کنم از شب سحر اگر که تو باشی

از ارتفاع غرورم بگو  دو باره بیفتم
بیفتم آه به زانو تبر اگر که توباشی

قبول می کنم  اصلا که بی امید  بمانم
همیشه منتظرت پشت در اگر که تو باشی
برچسب ها :
بهار ,  شعر ,  امام زمان ,  مناسبت ,