چند تصویر حاصل همراهی استاد زنوزی
و شرکت در همایش خوشنویسی اورمیه 1392.06.21

استاد امیرخانی و استاد زنوزی
استاد امیرخانی و استاد زنوزی

استاد صندوق آبادی
استاد صندوق آبادی
زنده یاد استاد اباصلت صادقی
زنده یاد استاد اباصلت صادقی

زنده یاد استاد اباصلت صادقی
زنده یاد استاد باصلت صادقی

جناب آقای صفرعلی زاده
اثر جناب آقای صفر علی زاده
که استاد امیرخانی خطشون رو تحسین کردند.برچسب ها :
همایش خوشنویسی ,  استاد امیرخانی ,  اورمیه ,  خوشنویسی ,  خط ,