دو اثر نقاشیخط از سرور ارجمندم، آقای حسین نوروزی
در نمایشگاه همدلی و همزبانی

نمایشگاه فروش آثار خوشنویسی و نگارگری هنرمندان تبریز

حسین نوروزی

حسین نوروزی

حسین نوروزی

حسین نوروزی