اثر آقای شهریار روزی طلب
هنرمند توانا و جوان مرندی

در نمایشگاه فروش آثار هنری تبریز


شهریار روزی طلب