دوستان تبریزی جهت تهیه مرکب خوشنویسی میتوانند به آموزشگاه استاد کرمانی
به آدرس: تبریز، خیایان شهد آیت الله بهشتی (منصور سابق) ، پاساژ سینا، طبقه پایین
مراجعه نمایند.