همایش و ورک شاپ خوشنویسی با حضور استاد مجتبی سبزه در تبریز برگزار می شود.

زمان : شنبه 12 مهرماه 1393 ؛ ساعت 16:30 الی 18
مکان : نمایشگاه بین المللی کتاب تبریز – سالن شهریارhttp://tabrizkhat.ir/1393/07/10/%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%88-%D9%88%D8%B1%DA%A9-%D8%B4%D8%A7%D9%BE-%D8%AE%D9%88%D8%B4%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D8%B3/
.