اثر استاد یوسف کله جاهی
در سومین دوسالانه خوشنویسی ایران
قزوین - شهریور ماه 1393

قلم غبار

(5 تصویر)

اثر استاد کله جاهی در سومین دوسالانه خوشنویسی ایران


اثر استاد کله جاهی در سومین دوسالانه خوشنویسی ایران

اثر استاد کله جاهی در سومین دوسالانه خوشنویسی ایران

اثر استاد کله جاهی در سومین دوسالانه خوشنویسی ایران

اثر استاد کله جاهی در سومین دوسالانه خوشنویسی ایران

پی نوشت:
تصاویر با موبایل ثبت شده اند.